کاپشن اسکی که بهترین لباس در سرما می باشد

با این حال، قبل از اینکه فصل را برای همیشه شروع کنیم، ارزش آن را دارد که کمی روی تجهیزات و لباس های خود تکیه کنید، که به زودی در آن به سراشیبی خواهیم رفت.

اغلب اوقات ما با معضل انتخاب یک ژاکت فنی روبرو می شویم و اولین مشکل اینجا پیش می آید: انتخاب کت اسکی یا اسنوبرد ، بنابراین امروز چند کلمه در مورد، به نظر ما، تفاوت

های کلیدی بین این دو نوع لباس زمستانی.

امروزه معمولاً مرزها در سبک های متمایز کننده لباس اسکی و اسنوبورد نامشخص است، بنابراین در نگاه اول ممکن است در تشخیص اینکه آیا یک ژاکت معین مدلی است که برای

اسکی بازان طراحی شده است یا سوارکاران، مشکل داشته باشیم، اما انتخاب مناسب یک کاپشن اسکی متناسب با سبک است.

اسکی ما می تواند تاثیر زیادی بر راحتی ما در دامنه ها داشته باشد.

بنابراین چگونه می توان کت اسکی را از کت اسنوبرد تشخیص داد و تشخیص داد؟ اولین و اصلی ترین عاملی که باید به آن توجه کنیم برش کت است.

برش کلاسیک کت اسکی با شکل ارگونومیک آن متمایز می شود که با شبح اسکی باز سازگار است و از خط باسن او فراتر نمی رود.

این برش کت از موقعیتی است که اسکی باز هنگام پایین آمدن از شیب اتخاذ می کند. سوار شدن بر روی زانوهای خم شده و بدن به سمت پایین نیز با تکنیک متفاوتی در سراشیبی

نسبت به اسنوبورد همراه است که عمدتاً شامل حرکت دادن زانوها و پاها و نه باسن است.

ژاکت اسکی خیلی بلند، گشاد یا نامناسب می تواند حرکات و کنترل ما را بر روی اسکی ها مختل کند.

برش کت اسنوبرد در درجه اول با برش بلندتر و گشادتر مشخص می شود. ظاهر آنها نیز توسط خرده فرهنگ اسکیت که آنها به طور واقعی از آن آمده اند، و همچنین توسط برخی از

رفتار اسنوبورد سواران در شیب دیکته شده است.